Opšta politika privatnosti


Ovaj dokument opisuje postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koje se ovi podaci prikupljaju, način na koji se koriste, sa kim se dele, na koji način su zaštićeni i navodi koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka. Ova politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, webmesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ovaj dokument sarži opšta pravila i objašenjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi Med Braće Blizanaca (u daljem tekstu “Sajt”) ili njima upravlja treća strana u ime Sajta, ova politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obaveštenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obaveštenjima o zaštiti privatnosti obavestićemo Vas na primeren način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima. Ova politika se primenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja Sajt ili sistem. Na kraju dokumenta možete pronaći definicije pojmova koji se nalaze navedeni u sklopu ovog dokumenta.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka?
Glavno odgovorno lice za obradu Vaših ličnih podataka je Med Braće Blizanaca.

Osnovna načela
Cenimo poverenje koje nam ukazujete tako što nam poveravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. Ključna načela koja Sajt poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

Zakonitost: Lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način.

Najmanji opseg ličnih podataka (minimizacija): Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.

Ograničenje svrhe: Lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.

Tačnost: Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.

Sigurnost i zaštita ličnih podataka: Sprovodićemo tehničke i organizacione mere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu Vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmene i drugih nezakonitih oblika obrade.

Pristup i ispravke: Vaše lične podatke obrađivaćemo poštujući Vaša prava da od rukovaoca možete zahtevati pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu, kao i prava na prenosivost podataka sve u skladu sa Zakonom.

Ograničenje čuvanja: Vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan uslov za zaključenje ugovora.

Zaštita pri međunarodnim prenosima: Osiguraćemo da se Vaši lični podaci, ukoliko budu preneseni u države unutar Evropske unije, prenesu u skladu sa zakonskim propisima i prilikom prenosa budu primereno zaštićeni.
Zaštita ličnih podataka pri posredovanju trećim osobama: Osiguraćemo prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama i obradu od treće strane u skladu sa važećim zakonodavstvom i sa odgovarajućim ugovornim merama zaštite.

Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića: Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonima.

Koji Vaši podaci se prikupljaju?
U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, na raspolaganju su nam za obradu Vaši podaci ukoliko:

  • smo s vaše strane dobili saglasnost za određene svrhe obrade (kao što su navedene u obaveštenju o Zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga;
  • je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija ste ugovorna stranka;
  • takvom obradom sledimo legitimne interese. O legitimnim interesima obavestićemo Vas u obaveštenju o zaštiti privatnosti povezanoj sa tom posebnom obradom;
  • je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza

U koje svrhe se obrađuju Vaši podaci?
Vaši podaci se obrađuju isključivo u potvrđene i legitimne svrhe i neće biti obrađivani ni na koji način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Pristup ličnim podacima
Svi korisnici Sajta čiji se podaci obrađuju u legitimne svrhe imaju pravo pristupa svojim ličnim podacima i ukoliko uvidite da vaši podaci nisu tačni ili su nepotpuni, možete da zahtevate ispravku ili brisanje vaših podataka.

Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?
Vaši lični podaci se čuvaju u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Vaši lični podaci se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno za postizanje legitimne svrhe u koju se obrađuju, razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora.

Lični podaci koji se obrađuju na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja se čuvaju trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

Zaštita Vaših ličnih podataka
Sajt sprovodi sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od neovlašćene ili ilegalne upotrebe, slučajnog gubitka ili uništavanja. Osiguranje zaštite vaših podataka znači brigu o: poverljivosti (zaštiti od nedopuštenog otkrivanja Vaših podataka neovlaštenim trećim stranama), celovitosti (zaštiti od promena Vaših podataka od strane neovlaštenih trećih strana), i dostupnosti (zaštiti od neovlaštenog pristupa trećih strana).

Pravne informacije
Odredbe pravila navedenih u ovom dokumentu dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Sajt zadržava pravo da promeni pravila navedena u ovom dokumentu u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.Prirod